Alg. voorwaarden Reizen

Algemene voorwaarden – Resala Reizen

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van toepassing op alle reisovereenkomsten, die Resala Reizen [KvK: 77491394] met jou als reiziger sluit.

Artikel 2 | Informatie door Resala Reizen

1. Resala Reizen verstrekt vóór het sluiten van de reisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie en de voornaamste kenmerken van de reisdiensten.

2. Resala Reizen kan aan het sluiten van de reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je deze hebt.

3. Resala Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

4. Bij vliegvervoer maakt Resala Reizen de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij bekend, zodra deze bekend is.

5. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Resala Reizen niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 3 | Informatie door jou

1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).

2. Je vermeldt de bijzonderheden en die over de door jou aangemelde groep reizigers – onder andere maar niet uitsluitend over je eigen lichamelijke, geestelijke toestand of andere omstandigheden die Resala Reizen redelijkerwijs moet kennen – die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.

3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Resala Reizen of iemand namens Resala Reizen jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt Resala Reizen alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.

4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen Resala Reizen verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt Resala Reizen die aan jou bekend. Resala Reizen is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

Artikel 4 | Boekingen

1. Als je het aanbod van Resala Reizen aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur.

2. Bij telefonisch gesloten pakketreisovereenkomsten ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat Resala Reizen de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van Resala Reizen hebt geaccepteerd.

3. Resala Reizen kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. Resala Reizen stelt je hiervan uiterlijk in kennis:
a. 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
b. 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
c. 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt Resala Reizen terug binnen de termijn van 14 dagen.

4. Het aanbod van Resala Reizen is vrijblijvend. Resala Reizen kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan, herroepen. Resala Reizen moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding doen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Resala Reizen aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag. Eventueel betaalde bedragen worden binnen 14 dagen terugbetaald.

Artikel 5 | Wijzigingen door Resala Reizen

1. Resala Reizen heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.

2. Is Resala Reizen genoodzaakt een reisovereenkomst op essentiële onderdelen te wijzigen, dan mag je de reisovereenkomst kosteloos annuleren.

3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je Resala Reizen niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je Resala Reizen onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.

4. In sommige gevallen is Resala Reizen genoodzaakt de prijs, na aanvaarding door jou, alsnog te verhogen. Resala Reizen laat uiterlijk 20 dagen voor vertrek weten hoe de prijs wordt verhoogd en wat de reden hiervoor is. Een prijsverhoging van maximaal 8% kan niet door jou geweigerd worden. Wil je dan alsnog annuleren, dan gelden de normale regels voor annuleren.

5. Een wijziging in de persoon van de reisbegeleider, leidt nimmer tot een onvoldoende nakoming van de overeenkomst.

Artikel 6 | Hulp en bijstand

1. Resala Reizen biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van Resala Reizen voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door Resala Reizen en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

3. Verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan Resala Reizen zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade.

Artikel 7 | Overmacht, aansprakelijkheid en beperkingen

1. Resala Reizen spant zich in de reisovereenkomst zoveel als mogelijk conform afspraak en verwachting uit te voeren.

2. Resala Reizen is niet aansprakelijk als de pakketreis niet voldoet aan de verwachtingen die je hebt, als dit wordt veroorzaakt door overmacht.

3. De aansprakelijkheid van Resala Reizen voor schade (kosten daaronder begrepen) is te allen tijde beperkt tot maximaal driemaal (3x) de reissom, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Resala Reizen. De in voorgaande zin omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt evenmin als de schade bestaat uit persoonlijk letsel. Mocht er op enige vorm van schade een verdrag of verordening van de Europese Unie van toepassing zijn, dan staat het Resala Reizen vrij om zich te beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die de betreffende regelgeving toekent of toestaat.

4. Resala Reizen is evenmin aansprakelijk indien en voor zover je de schade hebt kunnen verhalen uit hoofde van een door jou afgesloten verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 8 | Indeplaatsstelling

1. Het kan zijn dat je een pakketreis hebt geboekt en één of meer leden van jouw reisgezelschap zich willen laten vervangen door een derde. In dat geval is er geen sprake van een wijziging van de reisovereenkomst, maar spreken we van een indeplaatsstelling. Voor een indeplaatsstelling gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en
b. je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door Resala Reizen vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat Resala Reizen benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en
c. de daaruit voortvloeiende kosten zijn op rekening van de reiziger zelf.
d. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

2. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Resala Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 | Annulering

1. Aan het annuleren van een pakketreis zijn kosten gebonden. Hoe dichter bij de datum van vertrek, hoe hoger de annuleringskosten. Bij annulering brengen we de volgende kosten in rekening:
Dagen tot vertrek
a. Tot 42 dagen voor vertrek: 20% (Percentage van de reissom)
b. Tot 30 dagen voor vertrek: 40% (Percentage van de reissom)
c. Tussen 29 en 15 dagen voor vertrek: 60% (Percentage van de reissom)
d. Tussen 14 en 7 dagen voor vertrek: 80% (Percentage van de reissom)
e. Vanaf 6 dagen voor vertrek: 100% (Percentage van de reissom)

2. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Resala Reizen. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door Resala Reizen. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door Resala Reizen op de eerstvolgende werkdag.

3. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt Resala Reizen alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.

4. Extra bijgeboekte opties tijdens het reserveren, kunnen niet achteraf geannuleerd worden en moeten ook bij annulering conform dit artikel volledig worden betaald.

Artikel 10 | Betalingen

1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van Resala Reizen wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Resala Reizen kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt Resala Reizen vóór of bij het sluiten van de

reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door Resala Reizen vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.

2. Als je in verzuim bent, maant Resala Reizen, aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. Artikel 9 van deze algemene voorwaarden is in dat geval van toepassing.

Artikel 11 | Verantwoordelijkheid reiziger

1. Je blijft zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over (o.a.) paspoorten en visa verplichtingen.

2. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens Resala Reizen gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een goede reiziger.

3. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Resala Reizen jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van Resala Reizen in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

4. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.

5. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

Artikel 12 | Klachten

1. Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener.

2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij Resala Reizen.

3. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door Resala Reizen aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of Resala Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

4. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen.

5. Als je de klacht niet tijdig indient, kan Resala Reizen besluiten deze niet in behandeling te nemen.

Artikel 13 | Geschillen

1. Bij niet-opgeloste geschillen kun je je wenden tot de bevoegde rechter.

2. Het Nederlandse recht is van toepassing op de reisovereenkomst.

3. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

 Download hier de algemene voorwaarden van Resala Reizen in PDF

×

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@resalaevents.nl

×