Alg. voorwaarden Events

Algemene voorwaarden – Resala Events

 

Artikel 1 | Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van toepassing op alle overeenkomsten, die Resala Events [KvK: 77491394] sluit met betrekking tot evenementen of bijeenkomsten die op de website van Resala Events worden aangeboden.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Resala Events en wederpartij zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 | Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, komt tot stand nadat Resala Events de aanmelding van de klant heeft aanvaard. De aanvaarding door Resala Events vindt per e-mail plaats.

2. De overeenkomst (en dus de tickets) wordt op naam aangegaan en uitgegeven door Resala Events. De tickets zijn om die reden niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 | Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

Artikel 4 | Betaling

1. De klant betaalt vóór de start van het evenement of de bijeenkomst de entreekosten voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.

2. De betaling is direct bij aanmelding verschuldigd. Betaling vindt online plaats via Stripe.

Artikel 5 | Annulering

1. De klant kan deelname na het aangaan van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2, niet annuleren. Restitutie van entreegeld is dus niet mogelijk.

2. Resala Events behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat Resala Events gehouden is tot enige schadevergoeding. De klant ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt de klant een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

3. Resala Events heeft altijd het recht om de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van de tickets wordt geannuleerd. Aangeschafte tickets zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij ontbinding door Resala Events zal het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald aan de klant. De klant maakt geen aanspraak op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Dit lid is niet van toepassing wanneer artikel 5 lid 2 of artikel 6 van toepassing is.

4. Indien de klant in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de klant aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende

schade. Het door de klant aan Resala Events te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door Resala Events geleden schade lager zou zijn.

Artikel 6 | Overmacht

1. In geval van overmacht heeft Resala Events het recht het evenement of de bijeenkomst te annuleren of te organiseren op een andere datum (opschorting) zonder plicht tot restitutie van het aankoopbedrag.

2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van Resala Events zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van aanbieders, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

3. Resala Events is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7 | Persoonsgegevens

1. In het kader van het gebruik en uitvoering van de diensten zal Resala Events mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 8 | Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Resala Events of derden. De van Resala Events verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant. Het is de klant niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk) materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

2. De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij Resala Events of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan de klant.

3. De klant erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Resala Events om de werkelijk geleden schade te verhalen op klant.

4. De klant realiseert zich dat Resala Events voor promotie-doeleinden beeldmateriaal kan creëren tijdens activiteiten. Voor het delen van dit materiaal is geen toestemming van de klant nodig, tenzij de klant herkenbaar in beeld komt.

Artikel 9 | Bijzondere bepalingen

1. Het is de klant niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst.

2. De klant is verplicht instructies op te volgen van medewerkers van Resala Events in het kader van het evenement/de bijeenkomst.

3. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het evenemententerrein.

4. Het gooien van voorwerpen is verboden.

5. Het is verboden eigendommen van Resala Events mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van Resala Events wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

6. Het is de klant verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het evenement wordt verstoord.

7. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door klanten is niet toegestaan. Fotograferen mag alleen met de eigen telefoon, waarbij de privacy van andere deelnemers wordt gewaarborgd.

8. Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/de bijeenkomst, zonder recht op restitutie.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Resala Events is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de klant te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de klant voor deelname heeft betaald. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Resala Events nimmer aansprakelijk.

2. Resala Events is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de klant.

3. Resala Events is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop acts invulling geven aan hun bijdrage aan een evenement.

4. Resala Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van anderen dan Resala Events of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is Resala Events alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

5. In geval van deelname van kinderen jonger dan 16 jaar, blijft het de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd om de eigen kinderen te begeleiden. Resala Events kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan het kind en/of goederen van het kind al dan niet veroorzaakt door derden, behoudens hetgeen in de overige leden is gesteld.

Artikel 11 | Geschillen

1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Download hier de algemene voorwaarden van Resala Events in PDF

×

Klik op een van onze vertegenwoordigers hieronder om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@resalaevents.nl

×